هدف آمریکا متحد نشدن مسکو و تهران با کشورهای منطقه است