استان یزد سهم ویژه ای در ارتقای علمی و دینی کشور دارد