هیچ یک از طرف‌های توافق مجاز به ورود به قواعد امنیت ملی کشور نیستند