برانکو بنیادکار را آنالیز کرد/ بازیکنان اصلی یک ساعت تمرین کردند