نماینده مجلس: باید از طریق تولید علم ثروت خلق کنیم