فرماندار دیر: افزون بر 500میلیارد ریال در اموربندری این منطقه سرمایه گذاری شده است