خاطره ای از آینده نگری جالب شهید مطهری درباره حسینیه ارشاد