تصویر دستبوسی پادشاه سعودی توسط ولی‌عهد برکنارشده!