71 درصد معلمان دوره ابتدایی مدارس عشایری چندپایه هستند