برانکو: مقابل بنیادکار فقط پیروزی می‌خواهیم/ نباید دستم را برای حریفان رو کنم