فرانسه: ایران حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای را دارد