جذب بیش از دو هزار خیر مدرسه‌ساز برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم لرستان