ملک سلمان در 100 روز اول حکومتش چگونه عمل کرده است؟