مردم‌یاری و محرومیت زدایی از راهبردهای اصلی سپاه پاسداران است