برانکو: همه ما یک هدف داریم و آن هم شکست بنیادکار است