۲۰ مدرسه آسیب دیده در زلزله دورود نیازمند ایمن سازی است