گزارش تمرین استقلال: استقبال استقلالی‌های از جیمی‌جامپ و ناراحتی بوستانی