عباسی: سیاه‌جامگان هیچ گونه بدهی ندارد/ فکر می‌کنم تاج ما را با ابومسلم اشتباه گرفته است