اجازه آسیب به توان دفاعی را نمی دهیم/با لبخند دشمن دچار خطا نشوید