ابن قاسم: کاری به تشریفاتی بودن مسابقه با لکوموتیو نداریم