روحانیان ارتباط نماز و اعتکاف را برای معتفکان تبیین ‌کنند