هیچ یک از اطراف توافق مجاز به ورود به برنامه های دفاعی - اطلاعاتی - امنیتی کشور نیستند