داریم تاوان توافق شتابزده ژنو را می‌دهیم/ خطوط قرمز درباره فردو و اراک رعایت نشده