پس از اطمینان از طرح کنگره آمریکا در برابر آن موضع‌گیری می‌کنیم