تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر در جام جهانی اسپانیا دهم شد