تقدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) از عملکرد بانک ملی ایران