حلقه اشتراک آموزش و پرورش و عقیدتی‌ سیاسی تعلیم و تربیت است