ساخت و سازهاي نامناسب کيفيت زندگي شهري را کاهش داده است