چاپ مقاله رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد در ژورنال آمریکایی