شهید مطهری ذوب در ولایت و الگویی اسلامی برای همگان است