پایبندی به مناسک مذهبی مشخصه جوانان دانشمند ایران اسلامی است