مدیر فرهنگی اجتماعی وزارت علوم: تشکلهای دانشجویی باید در چارچوب قانون فعالیت کنند