توصیه‌های فرماندار ویژه بابل به مدیران ‌در خصوص جانبازان قطع‌‌نخاعی