تعیین راهبرد در فلسطین برای ربایش نظامیان صهیونیست