لرستان رتبه اول مدارس زیر ۱۵ نفر را دارد/ وجود ۱۰۰۰مدرسه تک کلاسه