دانشمندان تزریق گروه‌های خونی مختلف به افراد را میسر می‌کنند