همایش همدلی و همزبانی ویژه علما و روحانیان خراسان شمالی برگزار می‌شود