جدا کردن بازیکنان اصلی توسط برانکو و بحث هواداران در مورد مالک جدید