فراخوان سازمان لیگ پس از رایگان شدن بلیتها | مقابل بنیادکار یار دوازدهم پرسپولیس باشید