اسپوتنیک: پروشنکو تلویحا الحاق کریمه به روسیه را پذیرفته است