اشتغال به تحصیل ۱۳هزار دانشجو در مراکز دانشگاهی و حوزه علمیه بناب