نظرات مردم به منظور بررسی نقش شوراها در توسعه ملی جمع آوری می شود