بزرگترین دِین ما زنده نگه داشتن نام امام (ره) توأم با رفاه و مشکل گشایی است