تصويب تعهدات اپراتورهاي ميزبان در قبال پروانه خدمات ارتباطي ثابت