مدیرعامل ایسوس از دیدگاه های خودش در مورد آینده بازار تلفن های هوشمند می گوید