معلمان باید با شیوه‌های نوین ارزش‌های اسلامی را به دانش‌آموزان منتقل کنند