جوانان 80 درصد جمعیت معتکفان فردوس را تشکیل می‌دهند