مدیریت پسماند و جذب گردشگر مهمترین اولویت شورای استان است