«کری» بهتر است به فکر ساختار سیاسی حاکم بر کشورش باشد/  به هیچ وجه اجازه بازدید از مراکز نظامی خود را