حضور ورزشکاران کم توان ذهنی در مسابقات قهرمانی جهان لغو شد